W ramach bieżących zadań Laboratorium wykonuje:

  • badania wody uzdatnionej w celu stałego monitoringu wody podawanej do sieci,
  • badania jakości ujmowanej wody powierzchniowej,
  • badania ścieków oraz osadów ściekowych w celu monitoringu procesów technologicznych na oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dz.U. 2017 poz.328) badania jakości wody przeznaczonej do spożycia mogą wykonywać laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.                                                                              

Nasze Laboratorium posiada stosowne zatwierdzenie od roku 2008, wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach. Oznacza to, że wyniki badań pochodzące z Laboratorium w myśl obowiązującego prawa są uznawane przez władze sanitarne i administracyjne.

Ponadto, wychodząc naprzeciw nowym wymaganiom, Zarząd ZWiK Sp. z o.o. w roku 2007 podjął decyzję o rozpoczęciu przez Laboratorium przygotowań do wdrożenia Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2005 i uzyskaniu akredytacji. Przedsięwzięcie to wymagało dużego nakładu finansowego na modernizację pomieszczeń Laboratorium i zakup wymaganej aparatury laboratoryjnej oraz dużego zaangażowania pracowników Laboratorium.

W dniu 22 grudnia 2011 roku Laboratorium Badania Wody i Ścieków uzyskało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1303 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badań fizykochemicznych wody i ścieków, badań mikrobiologicznych wody oraz pobierania próbek.

Szczegółowy zakres akredytacji dostępny jest poniżej lub na stronie internetowej PCA:

http://www.pca.gov.pl

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji jest potwierdzeniem:

  • wysokich kompetencji Laboratorium,
  • wiarygodności i profesjonalizmu prowadzonych badań,
  • wysokiego standardu obsługi klientów,
  • prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania.

Analizy wykonywane są przez wykwalifikowany i doświadczony personel a kwalifikacje te potwierdzane są systematycznie poprzez udział w krajowych i międzynarodowych porównaniach międzylaboratoryjnych.

Laboratorium Badania Wody i Ścieków wychodząc naprzeciw potrzebom Klienta, proponuje swoje usługi w zakresie badań wody i ścieków na bardzo wysokim poziomie i w konkurencyjnych cenach.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

Szczegółowych informacji w zakresie świadczonych usług Laboratorium udziela Urszula Niziołek - Kierownik Laboratorium - tel. 33 875 26 40 w. 35, e-mail: uniziolek@zwik.andrychow.pl

Formularze do pobrania :

Zakres akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1303
Certyfikat Akredytacji nr AB 1303
Zatwierdzenie systemu jakości przez PPIS w Wadowicach
Zlecenie badania wody
Zlecenie badania ścieków
Ankieta satysfakcji Klienta
Cennik analiz
Laboratorium badania wody i ścieków - Deklaracja Wykonującego dotyczaca jakości badań i skarg